Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

İLKÖĞRETİM ÇALIŞMALARIMIZ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermek, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına rehberlik etmek, kendileri ve çevreleriyle barışık bir bakış açısı oluşturmalarını sağlamanın yanında yaşadıkları güçlüklerde çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır. Anasınıfından itibaren sosyal-duygusal öğrenmeye önem vererek seviyeler arası dikey ve yatay bir planlama ile programlarımızı oluşturmaktayız. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü, tüm öğrencilere çözüm ve süreç odaklı yaklaşan rehberlik anlayışını esas alır. Bu doğrultuda, bütüncül bir temelle gelişimsel, önleyici, yönlendirici çalışmalarımız bireysel, sınıf ve grup düzeyinde olup, öğrenci-aile ve okul arasında işbirliğine dayanır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak bu amaçlara ulaşabilmek için öğrenci, veli, öğretmenlerimize yönelik yaptığımız çalışmaları şu şekilde ifade edebiliriz;

Öğrencilere Yönelik Hizmetler

 • OKUL OLGUNLUĞU ÇALIŞMASI:Anasınıfı öğrencilerinin ilköğretim birinci sınıfa geçerken gelişimsel ve akademik olarak hazır bulunuşluk durumu desteklemek amacıyla görsel algı ve okul olgunluğu çalışmaları yapılır. Gözlem ve çalışmalar doğrultusunda veliler ile bilgi paylaşımı yapılır.
 • GELİŞİM TAKİBİ:Öğrencilerin duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin takibi bireysel, grup görüşmeleri ve sınıf rehberlik çalışmalarıyla takip edilir. Eğitim Öğretim dönemi içerisinde her öğrenci ile öğrencinin ihtiyacı dışında en az bir defa bireysel süreç değerlendirme görüşmesi yapılır. Aynı zamanda öğrencilerimizin ihtiyaç alanları tespit edilerek süreli grup çalışmaları da düzenlenir.
 • SINIF REHBERLİK ÇALIŞMALARI: Öğrencilerin eğitsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları, K-12 bütünlüğü içinde birbirini tamamlayıcı yıllık rehberlik programı dâhilinde düzenlenir. Bu kapsamda duygular, hedef belirleme, motivasyon, kendini tanıma, mesleki ilgi ve becerilerin farkındalığını sağlama, ders çalışma becerileri, öfke kontrolü, yaş dönemi özellikleri, sınav kaygısı, iletişim becerileri, karar verebilme becerileri vb. konularda sınıf çalışmaları yürütülür. 8. Sınıf öğrencileri ile haftada bir defa “Kariyer Planlama” dersleri yapılır.
 • ORYANTASYON ÇALIŞMALARI: Anaokulundan ilkokula, ilkokuldan ortaokula geçen öğrencilerin ve ara sınıflarda kayıt yaptırmış yeni öğrencilerin duygusal, sosyal ve eğitsel hazırlığını güçlendirmek için “okul oryantasyon programı” çerçevesinde çalışmalar düzenlenir. Bu kapsamda öğrencilerimiz için çeşitli sınıf çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları, grup dinamiği etkinlikleri düzenlenir.
 • ÖĞRENME STİLLERİ ÇALIŞMASI:Öğrencilerimizin bireysel olarak öğrenme stilleri 5. Ve 7. Sınıf düzeylerinde uygulanarak, öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır ve akademik süreçlere destek verilir. 2. Sınıflarımızda da öğrenme stillerini belirleyecek çalışmalar yapılır.
 • KARİYER GÜNÜ:Öğrencilerin gelecek planlarını desteklemek ve hedefledikleri meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla “Kariyer Günü” etkinliği düzenlenir. Bu çalışma 8. Sınıf ve lise düzeyinde öğrencilerin mesleki yönelim ve ilgileri belirlenerek her yıl Mayıs ayında üç farklı mesleği uzmanlarından öğrenme ve paylaşımda fırsatı bulurlar.
 • TAP VAKFI İŞ BİRLİĞİYLE CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ PROGRAMI:Öğrencilerin duygusal ve fiziksel gelişimlerine sağlık çerçevesinde destek olmak amacıyla, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP) iş birliği ile ortaokul ve lise düzeylerinde 2 ders saati cinsel sağlık eğitimi programları düzenlenir.

Velilere Yönelik Hizmetler

 • ANNE BABA SEMPOZYUMU: İki yılda bir belirlenen bir konuda hem okul velisine hem de dış katılımcılara yönelik farklı konuşmacıların ve atölyelerin yer aldığı tam günlü anne baba sempozyumu organize edilir.
 • GENEL VELİ SEMİNERLERİ:Her öğretim yılında, farklı temalarda tüm velilerimize yönelik dönemde iki genel veli semineri düzenlenir. İhtiyaçlar doğrultusunda yaş ve sınıf seviyelerine göre veli seminerleri de düzenlenir.
 • BÜLTENLER:Her ay düzenli olarak çeşitli temalarla ilgili kapsamlı bir bülten velilerimize e-postalar aracılığı ile gönderilir.
 • VELİYE YÖNELİK AYLIK BİLGİLENDİRİCİ PAYLAŞIMLAR: Yapılan sınıf rehberlik çalışmaları hakkında her ay velilerimize içerik ve gözlemler ile ilgili bilgilendirici paylaşımlar ilgili sınıf psikolojik danışmanı tarafından e-mail yoluyla yapılır.
 • MOODLE PAYLAŞIMLARI: Yapılan sınıf rehberlik çalışmaları hakkında her ay öğrenci ve velilerimize rehberlik dersi içerikleri, aylık film ve kitap önerileri verilir.

 Öğretmenlere Yönelik Hizmetler

 • SINIF REHBERLİK ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI:Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık planının öğretmenler, okul yönetimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü işbirliği ile yürütülmesi sağlanır.
 • ÖĞRETMEN ORYANTASYONU:Öğretmenler arasında grup dinamiğini güçlendirmek amacıyla Ağustos ayı seminer dönemi içerisinde grup çalışmaları ve seminerler düzenlenir. Yıl içerisinde de öğretmenlerle eğitim ve atölye çalışmaları devam etmektedir.
 • ÖĞRENCİ GELİŞİM TAKİBİ:Öğrencilerin sınıf içindeki duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte yapılan haftalık bireysel görüşmelerle takip edilmektedir. Ayrıca öğrencinin ihtiyacına göre okul yönetimi ve ders öğretmenleri birlikte planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirilir.
 • ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI:Tüm öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerinin takibini sağlayan oryantasyon ve şube öğretmenler kurulu gibi toplantılarda, öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirilir.
 • ADAY ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI:Okulumuza öğrenci kabul sürecinde, aday öğrencinin sosyal-duygusal durumu ve eğitsel becerilere hazır oluşluk bakımından gözlenmesi ve geri bildirim verilmesi sağlanır.

 PDR Uzmanlarının Mesleki Gelişimine Yönelik Hizmetler

 • SÜPERVİZYON:Tüm psikolojik danışmanlarımız dönemde iki defa psikiyatrist ve psikanalist eşliğinde süper vizyon desteği alırlar.
 • SEMPOZYUM SUNUMLARI:Çeşitli platformlar tarafından düzenlenen sempozyum, kongre, etkinliklerde okulumuzu temsilen yılda en az bir sunum gerçekleştirilir.
 • PROFESYONEL GELİŞİME YÖNELİK ÇALIŞMALAR: Tüm psikolojik danışmanlarımız her yıl en iki defa mesleki gelişimlerini katkıda bulunacak seminer, sempozyum, kongre, konferans ya da süreli eğitimlere katılırlar.

 LİSE ÇALIŞMALARIMIZ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak genel amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermek, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına rehberlik etmek, kendileri ve çevreleriyle barışık bir bakış açısı oluşturmalarını sağlamanın yanında yaşadıkları güçlüklerde çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü, tüm öğrencilere çözüm ve süreç odaklı yaklaşan rehberlik anlayışını esas alır. Bu doğrultuda, bütüncül bir temelle gelişimsel, önleyici, yönlendirici çalışmalarımız bireysel, sınıf ve grup düzeyinde olup, öğrenci-aile ve okul arasında işbirliğine dayanır.

Lise de mesleki rehberlik çalışmaları daha da ağırlık kazanır. Mesleki Rehberlik çalışmalarımızı planlarken mesleki gelişim basamakları temel alınarak dört yıllık lise sürecini tamamlayıcı çalışmalar oluşturulur.

Mesleki Rehberlik ve Kariye Çalışmalarının Amacı:

 • Öğrencilerimiz, kendi yetenek, ilgi ya da becerilerinin farkındalıklarını artırma yanında yeni beceriler de kazanırlar.
 • Öğrencilerimiz, 21. Y.y.’ın hızlı değişen ve gelişen dünyasının iş ve meslek gruplarından haberdar olurlar.
 • Öğrencilerimiz, kendi kariyer planlarını yaparken, karar süreçleri için gerekli bilgi ve donanımı kazanırlar.
 • Karar ve seçim sürecinde, farklı kültürlerden ve fırsatlardan haberdar olarak bütüncül bir yaklaşımla karar ve seçim sürecinde bulunurlar.

Bu doğrultuda; her öğrencimiz liseden kariyer/mesleki portföyünü oluşturarak mezun olur. 

Öğrencilere Yönelik Hizmetler

 • GELİŞİM TAKİBİ:Öğrencilerin duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin takibi bireysel, grup  görüşmeleri ve sınıf rehberlik çalışmalarıyla takip edilir. Eğitim Öğretim dönemi içerisinde her öğrenci ile öğrencinin ihtiyacı dışında en az bir defa bireysel süreç değerlendirme görüşmesi yapılır.
 • SINIF REHBERLİK ÇALIŞMALARI: Öğrencilerin kariyer, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları, K-12 bütünlüğü içinde birbirini tamamlayıcı yıllık rehberlik programı dâhilinde düzenlenir. Bu kapsamda hedef belirleme, motivasyon, kendini tanıma, mesleki ilgi ve becerilerin farkındalığını sağlama, ders çalışma becerileri, öfke kontrolü, ergenlik dönemi özellikleri, sınav kaygısı, iletişim becerileri, karar verebilme becerileri vb. konularda sınıf çalışmaları yürütülür. Lise hazırlık ve 9. Sınıflarda her hafta düzenli olarak rehberlik dersi yapılmaktadır.
 • ORYANTASYON ÇALIŞMALARI: Liseye geçen öğrencilerin duygusal, sosyal ve eğitsel hazırlığını güçlendirmek için “okul oryantasyon programı” çerçevesinde çalışmalar düzenlenir. Bu kapsamda öğrencilerimiz için çeşitli sınıf çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları, grup dinamiği etkinlikleri düzenlenir.
 • ÖĞRENME STİLLERİ ÇALIŞMASI:Öğrencilerimizin bireysel olarak öğrenme stilleri lise 9. sınıf düzeylerinde uygulanarak, öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılarak akademik süreçlere destek verilir.
 • KENDİNİ TANIMA VE MESLEKİ FARKINDALIK ÇALIŞMALARI: Lise hazırlık sınıflarından başlayarak her sınıf düzeyinde öğrencilerle ilgi, beceri, çoklu zekaya yönelik bireysel çalışmalar yapılarak meslek - derslerle ilişkileri konusunda yönlendirilir. Lise Hazırlık sınıfında Akademik Benlik Kavrama Ölçeği, 9. Sınıflarda Mesleki Yönelim Envanteri, Çoklu Zeka çalışmaları, 10 sınıfta Kendini Değerlendirme Envanteri gibi uygulamalarla birlikte öğretmen, veli ve öğrenciden alınan geribildirim, bireysel gözlem ve akademik değerlendirmelerle öğrenci profilleri oluşturulur.
 • KARİYER GÜNÜ:Öğrencilerin gelecek planlarını desteklemek ve hedefledikleri meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla “Kariyer Günü” etkinliği düzenlenir. Bu çalışma 8. Sınıf ve lise düzeyinde öğrencilerin mesleki yönelim ve ilgileri belirlenerek her yıl Mayıs ayında üç farklı mesleği uzmanlarından öğrenme ve paylaşımda fırsatı bulurlar.
 • ÜNİVERSİTE TANITIM GEZİLERİ: Öğrencilerin üniversitelerle ilgili bilgi sahibi olabilmesi için 9. Sınıftan başlayarak üniversite gezileri düzenlenir.
 • TAP VAKFI İŞ BİRLİĞİYLE CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ PROGRAMI:Öğrencilerin duygusal ve fiziksel gelişimlerine sağlık çerçevesinde destek olmak amacıyla, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP) iş birliği ile ortaokul ve lise düzeylerinde 2 ders saati cinsel sağlık eğitimi programları düzenlenir.
 • ÜNİVERSİTE GİRİŞ VE SINAV KAYGISI BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ:Dokuzuncu sınıf düzeyinden başlayarak, Üniversiteye Giriş Sistemi, sınav kaygısıyla baş etme yöntemleri hakkında bilgilendirilirler.
 • MESLEĞİ YERİNDE TANIMA GÖLGE ÇALIŞMASI: Öğrencilerimiz 10. Sınıftan itibaren her yıl merak ettikleri iki mesleği yerinde gözlemek amacıyla en az bir günlük okulun takibinde gölge programı uygularlar.
 • TED MEZUNLARIYLA PAYLAŞIM SAATLERİ: Lise öğrencilerimiz her yıl farklı alandan iki meslek sahibi TED Mezunumuzla bir araya gelerek interaktif paylaşımda bulunurlar.

Velilere Yönelik Hizmetler

 • ANNE BABA SEMPOZYUMU: İki yılda bir belirlenen bir konuda hem okul velisine hem de dış katılımcılara yönelik farklı konuşmacıların ve atölyelerin yer aldığı tam günlü anne baba sempozyumu organize edilir.
 • GENEL VELİ SEMİNERLERİ:Her öğretim yılında, farklı temalarda tüm velilerimize yönelik dönemde iki genel veli semineri düzenlenir. İhtiyaçlar doğrultusunda yaş ve sınıf seviyelerine göre veli paylaşım toplantıları da düzenlenir.
 • BÜLTENLER:Her ay düzenli olarak çeşitli temalarla ilgili kapsamlı bir bülten velilerimize e-postalar aracılığı ile gönderilir.
 • VELİYE YÖNELİK AYLIK BİLGİLENDİRİCİ PAYLAŞIMLAR: Yapılan sınıf rehberlik çalışmaları hakkında her ay velilerimize içerik ve gözlemler ile ilgili bilgilendirici paylaşımlar ilgili sınıf psikolojik danışmanı tarafından e-mail yoluyla yapılır.
 • MOODLE PAYLAŞIMLARI: Yapılan sınıf rehberlik çalışmaları hakkında her ay öğrenci ve velilerimize rehberlik dersi içerikleri, aylık film ve kitap önerileri verilir.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler

 • SINIF REHBERLİK ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI:Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık planının öğretmenler, okul yönetimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü işbirliği ile yürütülmesi sağlanır.
 • ÖĞRETMEN ORYANTASYONU:Öğretmenler arasında grup dinamiğini güçlendirmek amacıyla Ağustos ayı seminer dönemi içerisinde grup çalışmaları ve seminerler düzenlenir. Yıl içerisinde de öğretmenlerle eğitim ve atölye çalışmaları devam etmektedir.
 • ÖĞRENCİ GELİŞİM TAKİBİ:Öğrencilerin sınıf içindeki duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte yapılan haftalık bireysel görüşmelerle takip edilmektedir. Ayrıca öğrencinin ihtiyacına göre okul yönetimi ve ders öğretmenleri birlikte planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirilir.
 • ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI:Tüm öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerinin takibini sağlayan oryantasyon ve şube öğretmenler kurulu gibi toplantılarda, öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirilir.
 • ADAY ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI:Okulumuza öğrenci kabul sürecinde, aday öğrencinin sosyal-duygusal durumu ve eğitsel becerilere hazır oluşluk bakımından gözlenmesi ve geri bildirim verilmesi sağlanır.

 PDR Uzmanlarının Mesleki Gelişimine Yönelik Hizmetler

 • SÜPERVİZYON:Tüm psikolojik danışmanlarımız dönemde iki defa psikiyatrist ve psikanalist eşliğinde süper vizyon desteği alırlar.
 • SEMPOZYUM SUNUMLARI:Çeşitli platformlar tarafından düzenlenen sempozyum, kongre, etkinliklerde okulumuzu temsilen yılda en az bir sunum gerçekleştirilir.
 • PROFESYONEL GELİŞİME YÖNELİK ÇALIŞMALAR: Tüm psikolojik danışmanlarımız her yıl en iki defa mesleki gelişimlerini katkıda bulunacak seminer, sempozyum, kongre, konferans ya da süreli eğitimlere katılırlar.

 

 

 

 


   
Ad Soyad :
Telefon: