Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler geçmişten günümüze insanın kendini ve yaşadığı çevreyi farklı alanlarda anlayarak, özümseyerek yaşama karşı bir duruş kazanması ve bunu değişen yaşam koşullarına uygun bir şekilde geliştirerek bir yaşam biçimine dönüştürmesi adına eşsiz bir öneme sahiptir.

Aydınlanma Çağı’nda önemi artan sosyal bilimlerin sanayi devrimi sonrası meydana gelen toplumsal, siyasal, ekonomik değişim süreçlerinin bir sonucu olarak farklı yöntemlerle bilim dünyasında yerini daha da sağlamlaştırmasını gerektirmiştir. Bu bağlamda her bir sosyal bilimler dalı kendi yöntem ve teknikleriyle bilim ve bilgi dünyasında üretken, kurumsal, gerçekçi bir yapıda gelişimini sürdürmüştür. Bu durum insanlığın, ulusların ve dünyanın gelişimini ve bu gelişimi bilim ile sentezleyebilmesi önemli çalışmaları ve sağlamlaştırması gerekmiştir.

Bu noktadan hareketle TED öğrencilerinin yaşadığı dünyayı farklı açılardan en iyi şekilde anlaması ve özümsemesi için modern, sorgulayıcı, araştırmacı bakış açısıyla yetişmeleri Sosyal Bilimler bölümünün temel anlayışı olmuştur.

Ortaokul 5.6.7.8 sınıflarda Sosyal Bilgiler müfredatımız tarihten coğrafyaya, hukuktan psikolojiye ve insan haklarına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsayan disiplinler bütünüdür. Sosyal Bilgiler dersinde en büyük hedefimiz geçmişini bilen, bugünü yaşayan ve geleceği öngörebilen bireyler yetiştirmektir. Öğretim programımızın yanı sıra araştırma, gözlem, iletişim, problem çözme, mekanı, zamanı ve kronolojiyi algılama, eleştirel düşünme, kanıt kullanma, karar verme gibi becerilerin; adalet, eşitlik, özgürlük, saygı, duyarlılık, dürüstlük, bilimsellik, vatanseverlik, sorumluluk gibi değerlerin kazandırılması alanımızın önemli kazanımlarıdır.

Lise seviyesinde Tarih derslerimiz tarih boyunca farklı coğrafyalarda kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler ile Türk tarihi ve Türk kültürünü, geçmiş, bugün ve gelecek algısında bütüncül bir bakış açısıyla ele alan ulusal kimliğin oluşumu ve manevi değerlerin kazandırılması; tarihsel düşünme becerileri, kronolojiyi algılama, olayları ilişkilendirme, eleştirel düşünme gibi kazanımların verilmesini hedefleyen bir program olarak yürütülür.

Lise seviyesinde Coğrafya derslerimiz öğrencilerimizin yakın çevresinden başlayarak dünya üzerinde mekân kavramını anlamaları ve mekânsal değerlere sahip çıkmaları, ülkemizden başlayarak dünyada gelişen ekonomik etkinlikleri, ülkelerin ve toplumların gelişmişlik düzeylerini, doğal kaynaklar ve dağılımları, insanların doğa üzerinde etkileri, bölgesel ve küresel coğrafi değişimleri, anlamaları üzerine yapılandırılmıştır.

Bölüm çalışmalarımızla öğrencilerimizin;

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına, demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı
 • Geçmişten günümüze meydana gelmiş toplumsal olayları anlayan, yorumlayabilen ve ilişkilendirebilen,
 • Günümüzde meydana gelen ve geleceği etkileyen önemli olayları kavrayabilen
 • Doğaya, insana saygı duyan, çevre bilincine sahip, ulusla ve kültürel değerlerini bilen ve bunlara sahip çıkan
 • Hoşgörü, özgür düşünce ile eleştirel ve analitik düşünebilme, tartışma, analiz etme, yorumlama özelliklerine sahip
 • Sorun çözme ve karar verme becerileri gelişmiş,
 • İletişimin insan ve toplum hayatındaki önemini kavramış,
 • Bilimsel araştırmaların özelliklerini ve önemini bilen,
 • Okuyan ve araştıran,
 • Ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, çözüm üretebilen,
 • Objektif bakış açısına sahip,
 • İnsan ve toplum hayatında var olan değişim ve gelişimin sürekliliğini fark ederek buna uyum sağlayan, değişime açık bireyler olarak yetişmeleri diğer önemli hedeflerimizdir.

Öğrencilerimiz derslerimizde eğitim teknolojilerini aktif bir şekilde kullanır; farklı fikirleri özgür ve demokratik bir ortam içinde paylaşırlar. Derslerimizin içeriğinde teknolojik ve görsel öğretim araçlarına, farklılaştırılmış öğretim çalışmalarına geniş yer verilir. Soru-cevap, beyin fırtınası, proje çalışmaları, eğitsel oyunlar, grup çalışmaları, drama, münazara, sunum, gezi-gözlem ve paylaşım, problem çözme ve olay analizi gibi öğretim teknikleriyle planlanan derslerimizde öğrencilerimiz canlı ve aktif bir ders süreci yaşar. Sadece sonuç odaklı değil; öğrenme sürecini ölçen ölçme değerlendirme araçlarıyla değerlendirilirler.

Tema bazlı il içi ve il dışı gezilerin düzenlenmesi, Tören Komitesiyle ortak yürütülen ulusal gün ve kutlama programlarının içeriğine destek olunması, “Kültürel Mirasa Saygı” proje çalışmaları bölümümüzün diğer etkinlikleridir.


   
Ad Soyad :
Telefon: