Türk Eğitim Derneği

MİSYON

 • Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak.
 • Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek.
 • Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak.
 • Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak.
 • Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek.
 • Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak.

VİZYON

Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TARİHÇE

Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği, “Türk Maarif Cemiyeti” adıyla 31 Ocak 1928’de kuruldu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk daha savaş sürerken topladığı Eğitim Şurası’nda Cumhuriyet’in eğitimdeki yol haritasını şekillendiriyordu. Bu yol haritasında elbette toplum eliyle eğitimin kalkınması da vardı.

Cumhuriyetimizin Kurucusu, her türlü yoklukla ve cehaletle mücadele edilen bir dönemde eğitimin yaygınlaşması, eğitimde kalitenin artırılması ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için derneğin meşalesini yaktı.

“… Bilim ve eğitimde ilerlemeye yönelik genel

isteği yerine getirebilmekten daha çok uzağız.

Önümüzdeki yıl için sizlerden devletçe yapılabilecek

en büyük özveriyi rica ederken, varlıklı olan

vatandaşlarımıza da korumalarına verilmiş olan çocuklarımızı

özel girişimleri ile okutup yetiştirmelerini önemle öğütlerim.”

Mustafa Kemal Atatürk,

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ikinci dönem açılış konuşması,

1 Kasım 1925

Türkiye Cumhuriyeti devletinin önde gelen temsilcilerinin ve işadamlarının büyük fedakârlıklarıyla kurulan Cemiyet, ülke çapındaki başarılı çalışmaları üzerine 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereğince “kamu yararına çalışan dernek” statüsünü edindi ve 1946 Haziran ayından itibaren de “Türk Eğitim Derneği” adını aldı.

Uploaded Image

Türk Eğitim Derneği’nin amblemi, 1929 Mart ayında bugünkü biçimiyle Dernek amblemi olarak kabul edilmiştir. Amblemdeki ay, Türk Bayrağından alınmıştır. Eğitim sembolü olan meşale, Derneğimizin temel amacının simgesidir. Yıldızlar ise Derneğin kuruluşu ve gelişmesinde büyük katkısı olan ilk Yönetim Kurulunun beş üyesine saygı ve sevgiyi ölümsüzleştirmek amacını taşımaktadır.

Derneğin ilk tüzüğünde yer alan “Cemiyet, siyasi hiçbir gaye gütmeyip, sadece memleket gençliğinin tahsil ve terbiyesine yardım ile iştigal eyler.” şeklinde belirtilen temel amaç, bugün de geçerliliğini korumaktadır. Türk Eğitim Derneği, bugüne kadar sadık kaldığı bu ilkeye dayanarak çalışmalarını yürütmektedir. 

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ OKULLARI

Türk Eğitim Derneği, kuruluş amaçları doğrultusunda açılışından hemen sonra, 1930-1931 öğretim yılında açtığı anaokulu ile eğitim-öğretim çalışmalarına başladı; 1931-1932 öğretim yılında ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ile "Ankara İlkokulu" olarak İlkokul 1. sınıfını açtı. TED Ankara Koleji’nin açılışını, ülkenin diğer illerinde açılan okullar izledi ve ülke çapındaki TED Okullarının sayısı hızla arttı.

TED Neden Okul Açar?

Türk Eğitim Derneği, Okulları, Üniversitesi, Düşünce Kuruluşu, Temsilcilikleri, Öğrenci Yurtları, İktisadi İşletmesi, Senfoni Orkestrası, Okullarının Mezun Dernekleri ve Spor Kulüpleri ile büyük ve benzersiz bir sivil toplum kuruluşudur.

Türk Eğitim Derneği, eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etken olduğuna inanır ve Türkiye’nin eğitim yoluyla gelişmesine katkıda bulunmak için;

 • okullarının bulunduğu bölgelerin eğitim seviyesini yükseltmek,
 • maddi olanakları sınırlı, başarılı çocuklara okullarında eğitim vermek amacıyla okullar açar.

TED Okulları Nasıl Bireyler Yetiştirir?

Türk Eğitim Derneği Okulları;

 • Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı,
 • Ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş,
 • En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan,
 • Yüksek ahlaklı,
 • Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
 • Çevreye duyarlı,
 • Sosyal sorumluluk bilincine sahip,
 • Bilimsel düşünen,
 • Empati kuran ve farklılıklara saygılı,
 • İletişim becerileri kazanmış,
 • Özgüveni yüksek,
 • Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan,
 • İş hayatında gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri edinmiş,
 • Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan,
 • Dünya vatandaşlığı vizyonuna sahipbireyler yetiştirir.

Türk Eğitim Derneği,

Öğrencilerine bu özellikleri kazandırmak için yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan eğitim-öğretim olanakları sunar.

Türk Eğitim Derneği Okullarında Eğitim-Öğretim Anlayışı

Türk Eğitim Derneği Okullarında;

 • Bireysel farklılıkların dikkate alındığı,
 • Öğrenci merkezli,
 • Ulusal değerleri esas alan,
 • Evrensel bakış açısına sahip,
 • Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan,
 • Akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan,
 • TED’e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği,
 • Pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim öğretim anlayışı esastır.

TED BURS SİSTEMİ

Türk Eğitim Derneği, ülke genelinde okullarını yaygınlaştırarak, daha çok sayıda öğrenciye çağdaş ve nitelikli bir eğitim sağlamanın yanında, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişimi olmayan öğrencilere burs sağlamaktadır.

Türk Eğitim Derneği,

eğitimde fırsat eşitliğini savunur ve benzersiz bir burs sistemiyle hizmet vermektedir.

TED BURS SİSTEMİ

Türk Eğitim Derneğinin burs sistemi, kapsamı itibariyle ülke genelindeki mevcut burs uygulamalarından ayrılmaktadır. Yürütülmekte olan burs sistemiyle, yaklaşık 48.000 öğrencinin cep harçlığı da dahil tüm eğitim masrafları üniversite eğitimlerinin sonuna kadar karşılanmıştır.

Türk Eğitim Derneği Neden Burs Verir?

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak toplumun her kesimini eğitim hizmetlerinden yararlandırmak, demokratik rejimlerin temel hedeflerinden birisidir. Türk Eğitim Derneği, üç temel misyonundan biri olan “eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve donanımlı nesiller yetiştirmek” amacıyla kuruluşundan itibaren maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere burslar vermektedir.

Burs Sistemimizin Yasal Dayanağı,

Dernek Ana Tüzüğü Madde 5 - a bendi:

Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma

imkânı bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan

Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak.

Türk Eğitim Derneği Nasıl Burs Verir?

Türk Eğitim Derneği; “Destekleme”, “Tam Destek” ve “Tam Eğitim Bursu” uygulamalarıyla maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere eğitim olanağı sunmaktadır. Destekleme ve Tam Destek Burslarında öğrencilerin kitap-kırtasiye, kılık-kıyafet ve cep harçlıkları karşılanırken, Tam Eğitim Bursu sisteminde ise söz konusu öğrencilerin tüm eğitim masrafları karşılanmaktadır.

Tam Eğitim Bursu

Tam Eğitim Bursu (TEB) sisteminde, burs alan öğrencilerimiz birer “Genç Meşale” olarak eğitimlerine devam eder. Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarla (ev ziyaretleri) Genç Meşalelerin seçildiği Tam Eğitim Bursu ile sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri karşılanmakta ve bursları, üniversite eğitimleri boyunca da devam etmektedir. Bu program çerçevesinde öğrencilere ve ailelerine, ihtiyaç duyulan durumlarda rehberlik, danışmanlık, psikolojik destek, sağlık hizmetleri, akademik destek ve süpervizörlüğün yanında; üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takip hizmeti de sunulmaktadır.

Tam Eğitim Bursu Sistemi Bağışçıları: Eğitim Meşaleleri

Genç Meşalelere maddi ve manevi destek veren kişi ve kuruluşlar, “Eğitim Meşalesi” olarak adlandırılır. Bireysel destekte bulunanlar “Bireysel Eğitim Meşalesi”, kurumsal olarak destekte bulunanlar “Kurumsal Eğitim Meşalesi” olarak sistemde yerlerini alır. Ülkemizdeki hiçbir bursa benzemeyen TEB sisteminde, toplam tutarın bir kısmı Eğitim Meşaleleri tarafından karşılanırken, geriye kalan kısmı ise Türk Eğitim Derneği’nin öz kaynaklarından karşılanmaktadır.

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE KATKI

Türk Eğitim Derneği, eğitim alanındaki en köklü ve öncü sivil toplum kuruluşu kimliğiyle “sivil inisiyatifin katılımı”nı slogan olmanın ötesine taşımış bir kurumdur.

Türk Eğitim Derneği, tarafsızlık ve bilimsellik ilkelerinden ödün vermeden, politika yapıcılara ve hükümetlere uygulanabilir çözümler önermekte, yürüttükleri çalışmaların etkili bir şekilde izlenmesini sağlamakta, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmekte, özgün sosyal sorumluluk projeleri yürütürken başka kurumlarla da işbirliği yapmaktadır. Dernek, bilim ve çağdaşlık adına gerçekleştirdiği bilimsel toplantı, sempozyum ve konferanslarla, oluşturduğu bilimsel platformlarla, yürüttüğü araştırma ve çıkardığı bilimsel yayınlarla eğitim sektöründe bir referans noktası olmaktadır.

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE KATKI

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 100. YIL HEDEFLERİ

 • TED Okullarını 81 ilde yaygınlaştırarak, özel eğitimde Türkiye’nin en güçlü kurumu olmak.
 • Dünya standartlarında kaliteli öğretim programları oluşturarak, eğitim-öğretimde iyi uygulama örnekleriyle lider olma özelliğini sürdürebilmek.
 • Türkiye’de eğitimde lider olma özelliğini sürdürebilmek ve ülkenin yetenekli çocuklarını topluma kazandırmak amacıyla “Tam Eğitim Bursu Sistemi” ile 10 bin öğrenciye üniversite eğitimlerinin sonuna kadar burs vermek.
 • Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi yükseköğretimde de fark yaratarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girmek.
 • Uluslararası alanda eğitim işbirlikleri oluşturarak, uluslararası düzeyde söz sahibi olmak.
 • Türk eğitim sisteminin geliştirilmesi için eğitim politikalarının oluşturulmasında etkin bir role sahip olmak.

Uploaded Image

 

 


   
Ad Soyad :
Telefon: