İLKÖĞRETİM ÇALIŞMALARIMIZ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermek, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına rehberlik etmek, kendileri ve çevreleriyle barışık bir bakış açısı oluşturmalarını sağlamanın yanında yaşadıkları güçlüklerde çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır. Okul öncesinden itibaren sosyal-duygusal öğrenmeye önem vererek seviyeler arası dikey ve yatay bir planlama ile programlarımızı oluşturmaktayız.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, tüm öğrencilere çözüm ve süreç odaklı yaklaşan rehberlik anlayışını esas alır. Bu doğrultuda, bütüncül bir temelle gelişimsel, önleyici, yönlendirici çalışmalarımız bireysel, sınıf ve grup düzeyinde olup, öğrenci-aile ve okul arasında işbirliğine dayanır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak bu amaçlara ulaşabilmek için öğrenci, veli, öğretmenlerimize yönelik yaptığımız çalışmaları şu şekilde ifade edebiliriz;

Öğrencilere Yönelik Hizmetler

• Okul Olgunluğu Çalışması: Okul öncesi öğrencilerinin ilköğretim birinci sınıfa geçerken gelişimsel ve akademik olarak hazır bulunuşluk durumu desteklemek amacıyla görsel algı ve okul olgunluğu çalışmaları yapılır. Gözlem ve çalışmalar doğrultusunda veliler ile bilgi paylaşımı yapılır.

• Gelişim Takibi: Öğrencilerin duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin takibi bireysel, grup görüşmeleri ve sınıf rehberlik çalışmalarıyla takip edilir. Eğitim - Öğretim dönemi içerisinde her öğrenci ile öğrencinin ihtiyacı dışında en az bir defa bireysel süreç değerlendirme görüşmesi yapılır. Aynı zamanda öğrencilerimizin ihtiyaç alanları tespit edilerek süreli grup çalışmaları da düzenlenir.

• Sınıf Rehberlik Çalışmaları: Öğrencilerin eğitsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları, K-12 bütünlüğü içinde birbirini tamamlayıcı yıllık rehberlik programı dâhilinde düzenlenir. Bu kapsamda duygular, hedef belirleme, motivasyon, kendini tanıma, mesleki ilgi ve becerilerin farkındalığını sağlama, ders çalışma becerileri, öfke kontrolü, yaş dönemi özellikleri, sınav kaygısı, iletişim becerileri, karar verebilme becerileri vb. konularda sınıf çalışmaları yürütülür. 8. Sınıf öğrencileri ile haftada bir defa “Kariyer Planlama” dersleri yapılır.

• Oryantasyon Çalışmaları: Okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula geçen öğrencilerin ve ara sınıflarda kayıt yaptırmış yeni öğrencilerin duygusal, sosyal ve eğitsel hazırlığını güçlendirmek için “Okul Oryantasyon Programı” çerçevesinde çalışmalar düzenlenir. Bu kapsamda öğrencilerimiz için çeşitli sınıf çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları, grup dinamiği etkinlikleri düzenlenir.

• Öğrenme Stilleri Çalışması: Öğrencilerimizin bireysel olarak öğrenme stilleri 5. ve 7. sınıf düzeylerinde uygulanarak, öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır ve akademik süreçlere destek verilir. 2. sınıflarımızda da öğrenme stillerini belirleyecek çalışmalar yapılır.

• Kariyer Günü: Öğrencilerin gelecek planlarını desteklemek ve hedefledikleri meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla “Kariyer Günü” etkinliği düzenlenir. Bu çalışma 8. sınıf ve lise düzeyinde öğrencilerin mesleki yönelim ve ilgileri belirlenerek her yıl mayıs ayında üç farklı mesleği uzmanlarından öğrenme ve paylaşımda fırsatı bulurlar.

• TAP Vakfı İş Birliğiyle Cinsel Sağlık Eğitimi Programı: Öğrencilerin duygusal ve fiziksel gelişimlerine sağlık çerçevesinde destek olmak amacıyla, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP) iş birliği ile ortaokul ve lise düzeylerinde 2 ders saati cinsel sağlık eğitimi programları düzenlenir.

Velilere Yönelik Hizmetler

• Anne Baba Sempozyumu: İki yılda bir belirlenen bir konuda hem okul velisine hem de dış katılımcılara yönelik farklı konuşmacıların ve atölyelerin yer aldığı tam günlü anne baba sempozyumu organize edilir.

• Genel Veli Seminerleri: Her öğretim yılında, farklı temalarda tüm velilerimize yönelik dönemde iki genel veli semineri düzenlenir. İhtiyaçlar doğrultusunda yaş ve sınıf seviyelerine göre veli seminerleri de düzenlenir.

• Bültenler: Her ay düzenli olarak çeşitli temalarla ilgili kapsamlı bir bülten velilerimize e-postalar aracılığı ile gönderilir.

• Velilere Yönelik Aylık Bilgilendirici Paylaşımlar: Yapılan sınıf rehberlik çalışmaları hakkında her ay velilerimize içerik ve gözlemler ile ilgili bilgilendirici paylaşımlar ilgili sınıf psikolojik danışmanı tarafından e-mail yoluyla yapılır.

• Moodle Paylaşımları: Yapılan sınıf rehberlik çalışmaları hakkında her ay öğrenci ve velilerimize rehberlik dersi içerikleri, aylık film ve kitap önerileri verilir.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler

• Sınıf Rehberlik Çalışmalarının Planlanması: Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık planının öğretmenler, okul yönetimi ve Psikolojik ve Rehberlik Danışma Bölümü işbirliği ile yürütülmesi sağlanır.

• Öğretmen Oryantasyonu: Öğretmenler arasında grup dinamiğini güçlendirmek amacıyla ağustos ayı seminer dönemi içerisinde grup çalışmaları ve seminerler düzenlenir. Yıl içerisinde de öğretmenlerle eğitim ve atölye çalışmaları devam etmektedir.

• Öğrenci Gelişim Takibi: Öğrencilerin sınıf içindeki duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte yapılan haftalık bireysel görüşmelerle takip edilmektedir. Ayrıca öğrencinin ihtiyacına göre okul yönetimi ve ders öğretmenleri birlikte planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirilir.

• Öğrenci Bilgilendirme Toplantıları: Tüm öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerinin takibini sağlayan oryantasyon ve şube öğretmenler kurulu gibi toplantılarda, öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirilir.

• Aday Öğrenci Tanıma Çalışmaları: Okulumuza öğrenci kabul sürecinde, aday öğrencinin sosyal-duygusal durumu ve eğitsel becerilere hazır oluşluk bakımından gözlenmesi ve geri bildirim verilmesi sağlanır.

PDR Uzmanlarının Mesleki Gelişimine Yönelik Hizmetler

• Süpervizyon: Tüm psikolojik danışmanlarımız dönemde iki defa psikiyatrist ve psikanalist eşliğinde süper vizyon desteği alırlar.

• Sempozyum Sunumları: Çeşitli platformlar tarafından düzenlenen sempozyum, kongre, etkinliklerde okulumuzu temsilen yılda en az bir sunum gerçekleştirilir.

• Profesyonel Gelişime Yönelik Çalışmalar: Tüm psikolojik danışmanlarımız her yıl en iki defa mesleki gelişimlerini katkıda bulunacak seminer, sempozyum, kongre, konferans ya da süreli eğitimlere katılırlar.

LİSE ÇALIŞMALARIMIZ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak genel amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermek, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına rehberlik etmek, kendileri ve çevreleriyle barışık bir bakış açısı oluşturmalarını sağlamanın yanında yaşadıkları güçlüklerde çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü, tüm öğrencilere çözüm ve süreç odaklı yaklaşan rehberlik anlayışını esas alır. Bu doğrultuda, bütüncül bir temelle gelişimsel, önleyici, yönlendirici çalışmalarımız bireysel, sınıf ve grup düzeyinde olup, öğrenci-aile ve okul arasında işbirliğine dayanır. Lise de mesleki rehberlik çalışmaları daha da ağırlık kazanır. Mesleki Rehberlik çalışmalarımızı planlarken mesleki gelişim basamakları temel alınarak dört yıllık lise sürecini tamamlayıcı çalışmalar oluşturulur.

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Çalışmalarının Amacı:
• Öğrencilerimiz, kendi yetenek, ilgi ya da becerilerinin farkındalıklarını artırma yanında yeni beceriler de kazanırlar.
• Öğrencilerimiz, 21. Y.y.’ın hızlı değişen ve gelişen dünyasının iş ve meslek gruplarından haberdar olurlar.
• Öğrencilerimiz, kendi kariyer planlarını yaparken, karar süreçleri için gerekli bilgi ve donanımı kazanırlar.
• Karar ve seçim sürecinde, farklı kültürlerden ve fırsatlardan haberdar olarak bütüncül bir yaklaşımla karar ve seçim sürecinde bulunurlar.
Bu doğrultuda; her öğrencimiz liseden kariyer/mesleki portföyünü oluşturarak mezun olur.

Öğrencilere Yönelik Hizmetler

• Gelişim Takibi: Öğrencilerin duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin takibi bireysel, grup görüşmeleri ve sınıf rehberlik çalışmalarıyla takip edilir. Eğitim - Öğretim dönemi içerisinde her öğrenci ile öğrencinin ihtiyacı dışında en az bir defa bireysel süreç değerlendirme görüşmesi yapılır.

• Sınıf Rehberlik Çalışmaları: Öğrencilerin kariyer, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları, K-12 bütünlüğü içinde birbirini tamamlayıcı yıllık rehberlik programı dâhilinde düzenlenir. Bu kapsamda hedef belirleme, motivasyon, kendini tanıma, mesleki ilgi ve becerilerin farkındalığını sağlama, ders çalışma becerileri, öfke kontrolü, ergenlik dönemi özellikleri, sınav kaygısı, iletişim becerileri, karar verebilme becerileri vb. konularda sınıf çalışmaları yürütülür. Lise hazırlık ve 9. sınıflarda her hafta düzenli olarak rehberlik dersi yapılmaktadır.

• Oryantasyon Çalışmaları: Liseye geçen öğrencilerin duygusal, sosyal ve eğitsel hazırlığını güçlendirmek için “Okul Oryantasyon Programı” çerçevesinde çalışmalar düzenlenir. Bu kapsamda öğrencilerimiz için çeşitli sınıf çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları, grup dinamiği etkinlikleri düzenlenir.

• Öğrenme Stilleri Çalışması: Öğrencilerimizin bireysel olarak öğrenme stilleri lise 9. sınıf düzeylerinde uygulanarak, öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılarak akademik süreçlere destek verilir.

• Kendini Tanıma ve Mesleki Farkındalık Çalışmaları: Lise hazırlık sınıflarından başlayarak her sınıf düzeyinde öğrencilerle ilgi, beceri, çoklu zekaya yönelik bireysel çalışmalar yapılarak meslek - derslerle ilişkileri konusunda yönlendirilir. Lise Hazırlık sınıfında Akademik Benlik Kavrama Ölçeği, 9. sınıflarda Mesleki Yönelim Envanteri, Çoklu Zeka çalışmaları, 10 sınıfta Kendini Değerlendirme Envanteri gibi uygulamalarla birlikte öğretmen, veli ve öğrenciden alınan geri bildirim, bireysel gözlem ve akademik değerlendirmelerle öğrenci profilleri oluşturulur.

• Kariyer Günü: Öğrencilerin gelecek planlarını desteklemek ve hedefledikleri meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla “Kariyer Günü” etkinliği düzenlenir. Bu çalışma 8. sınıf ve lise düzeyinde öğrencilerin mesleki yönelim ve ilgileri belirlenerek her yıl Mayıs ayında üç farklı mesleği uzmanlarından öğrenme ve paylaşımda fırsatı bulurlar.

• Üniversite Tanıtım Gezileri: Öğrencilerin üniversitelerle ilgili bilgi sahibi olabilmesi için 9. sınıftan başlayarak üniversite gezileri düzenlenir.

• TAP Vakfı İş Birliğiyle Cinsel Sağlık Eğitimi Programı: Öğrencilerin duygusal ve fiziksel gelişimlerine sağlık çerçevesinde destek olmak amacıyla, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP) iş birliği ile ortaokul ve lise düzeylerinde 2 ders saati cinsel sağlık eğitimi programları düzenlenir.

• Üniversite Giriş ve Sınav Kaygısı Bilgilendirme Seminerleri: Dokuzuncu sınıf düzeyinden başlayarak, Üniversiteye Giriş Sistemi, sınav kaygısıyla baş etme yöntemleri hakkında bilgilendirilirler.

• Mesleki Deneyimleme Programı: Öğrencilerimiz 10. sınıftan itibaren her yıl merak ettikleri iki mesleği yerinde gözlemek amacıyla en az bir günlük okulun takibinde gölge programı uygularlar.

• TED Mezunlarıyla Paylaşım Saatleri: Lise öğrencilerimiz her yıl farklı alandan iki meslek sahibi TED mezunlarımızla bir araya gelerek interaktif paylaşımda bulunurlar.

Velilere Yönelik Hizmetler

• Anne Baba Sempozyumu: İki yılda bir belirlenen bir konuda hem okul velisine hem de dış katılımcılara yönelik farklı konuşmacıların ve atölyelerin yer aldığı tam günlü anne baba sempozyumu organize edilir.

• Genel Veli Seminerleri: Her öğretim yılında, farklı temalarda tüm velilerimize yönelik dönemde iki genel veli semineri düzenlenir. İhtiyaçlar doğrultusunda yaş ve sınıf seviyelerine göre veli seminerleri de düzenlenir.

• Bültenler: Her ay düzenli olarak çeşitli temalarla ilgili kapsamlı bir bülten velilerimize e-postalar aracılığı ile gönderilir.

• Veliye Yönelik Aylık Bilgilendirici Paylaşımlar: Yapılan sınıf rehberlik çalışmaları hakkında her ay velilerimize içerik ve gözlemler ile ilgili bilgilendirici paylaşımlar ilgili sınıf psikolojik danışmanı tarafından e-mail yoluyla yapılır.

• Moodle Paylaşımları: Yapılan sınıf rehberlik çalışmaları hakkında her ay öğrenci ve velilerimize rehberlik dersi içerikleri, aylık film ve kitap önerileri verilir.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler

• Sınıf Rehberlik Çalışmalarının Planlanması: Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık planının öğretmenler, okul yönetimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü işbirliği ile yürütülmesi sağlanır.

• Öğretmen Oryantasyonu: Öğretmenler arasında grup dinamiğini güçlendirmek amacıyla ağustos ayı seminer dönemi içerisinde grup çalışmaları ve seminerler düzenlenir. Yıl içerisinde de öğretmenlerle eğitim ve atölye çalışmaları devam etmektedir.

• Öğrenci Gelişim Takibi: Öğrencilerin sınıf içindeki duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte yapılan haftalık bireysel görüşmelerle takip edilmektedir. Ayrıca öğrencinin ihtiyacına göre okul yönetimi ve ders öğretmenleri birlikte planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirilir.

• Öğrenci Bilgilendirme Toplantıları: Tüm öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerinin takibini sağlayan oryantasyon ve şube öğretmenler kurulu gibi toplantılarda, öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirilir.

• Aday Öğrenci Tanıma Çalışmaları: Okulumuza öğrenci kabul sürecinde, aday öğrencinin sosyal-duygusal durumu ve eğitsel becerilere hazır bulunuşluk bakımından gözlenmesi ve geri bildirim verilmesi sağlanır.

PDR Uzmanlarının Mesleki Gelişimine Yönelik Hizmetler

• Süpervizyon: Tüm psikolojik danışmanlarımız dönemde iki defa psikiyatrist ve psikanalist eşliğinde süper vizyon desteği alırlar.

• Sempozyum Sunumları: Çeşitli platformlar tarafından düzenlenen sempozyum, kongre, etkinliklerde okulumuzu temsilen yılda en az bir sunum gerçekleştirilir.

• Profesyonel Gelişime Yönelik Çalışmalar: Tüm psikolojik danışmanlarımız her yıl en iki defa mesleki gelişimlerini katkıda bulunacak seminer, sempozyum, kongre, konferans ya da süreli eğitimlere katılırlar.