TAM EĞİTİM BURSU

Türk Eğitim Derneği 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren, başarılı ve maddi imkanları kısıtlı öğrencilerin Tam Eğitim Bursu - TEB kapsamında okutulması uygulamasına başlamıştır.

Tam Eğitim Bursuyla destek verilen öğrencilerin, eğitim ücretlerinin, servis ücretlerinin, yemek giderlerinin, giyim giderlerinin, kitap-kırtasiye harcamalarının ve harçlıklarının, yatılı okullarımızda okutuluyor olması halinde pansiyon giderlerinin karşılanmaktadır.

Üniversite eğitimini de kapsayan Tam Eğitim Bursu’nda öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED Okullarında sürdürürler.

Duyurular
TEB sınav tarihi, o yıla ait katılım koşulları ve kriterleri TED Genel Merkezi tarafından belirlenen illerdeki İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla ve Türk Eğitim Derneği web sayfasından duyurulur.

Bursluluk sınavı başvuruları internet üzerinden online olarak alındığından, başvuru sırasında herhangi bir belge istenmemektedir. Adaylar online başvuruda belirtikleri her durumu mülakat aşamasında belgelemek zorundadır. Herhangi bir yanıltıcı-yanlış bilgiyle karşılaşılması durumunda aday değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Online başvuru öncesinde, “sınav kılavuzu” mutlaka dikkatlice okunmalıdır.

Başvuruların Alınması
TEB için yapılan tüm başvurular ilan edilen son başvuru tarihi esas alınarak kabul edilir. Bu süre içerisinde başvuran öğrencilerin, istenen bilgilerinin web üzerinden eksiksiz olarak girilmiş olması gereklidir. Aksi takdirde başvurular kabul edilmez. Tam Eğitim Bursu kriterlerine uygun olan öğrenciler sınava girmeye hak kazanır.

Başvurular TED tarafından açıklanan tarihteki mesai saati başlangıcı ile son tarihteki mesai saati bitimi arasında yapılır.

Başvuruların Değerlendirilmesi
TEB için yapılan başvuruların değerlendirilmesi başvuru tarihinin sona ermesinden itibaren başlar ve değerlendirilmesi TED Genel Merkezi’nin ilgili birimince yapılır. Bu değerlendirme sonucunda sınava girebilecek öğrenciler internet üzerinden sınav giriş kartlarına ulaşırlar.

Yazılı Sınav
TED Okullarına alınacak öğrencilerin ilk seçimi Tam Eğitim Bursu yazılı sınavı ile yapılır. Sınav merkezine farklı illerden gelecek öğrenciler ile bir velisinin yol masrafları TED tarafından karşılanır.

Mülakat ve İnceleme
Sınavı takiben bildirilen zamanda, yazılı sınavda başarılı olan, kontenjan dahilinde belirlenen sayıda öğrenci ve aileleri evlerinde ziyaret edilir. Bu ziyaretlerde, öğrencilere alan uzmanları tarafından standart psikolojik testler uygulanır, ailenin sınav başvurusunda verdiği bilgilere ilişkin belgeler incelenir.

Sonuçların Açıklanması ve Öğrencilerin Yerleştirilmesi
Tam Eğitim Bursu Sınavı’na giren tüm adayların sonuçları TED’in internet sitesinde yayınlanır. Mülakat ve inceleme aşamasında da olumlu görülen öğrencilerin sonuçları TED Genel Merkezi tarafından bildirilir. Söz konusu öğrenciler sonuçların açıklanmasını takiben TED tarafından belirlenen kayıt süresinde kontenjanlar dahilinde TED Okullarına ve Adana Bekir Sapmaz Yurdu’na kayıt için başvururlar.

Uygulamalar

Oryantasyon
Yatılı olarak Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler okulların açılmasından bir hafta önce kayıt oldukları TED okullarına veya Adana Bekir Sapmaz Yurdu’na yerleşirler. Yerleştirilen bu öğrenciler bir haftalık psiko-sosyal adaptasyonlarını sağlama amaçlı oryantasyon programına alınırlar. Oryantasyon programının içeriği, yatılı öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda Genel Merkez Burs Birimi ve öğrencilerin yerleştirildiği okulun sorumlu uzmanları tarafından hazırlanır.

Burslu Öğrencilerin İzlenmesi
TED okullarında okuyan yatılı ve gündüzlü burslu öğrenciler ve Adana Bekir Sapmaz Yurdu’na alınacak öğrenciler okulların uygulamakta olduğu genel rehberlik programına tabidir. Bu programa ek olarak, dönem içerisinde burslu öğrencilere yönelik önerilen ve gereksinim duyulan çalışmalar Genel Merkez Burs Birimi tarafından hazırlanan Tam Eğitim Burslu Öğrenci İzleme Yıllık Çalışma Planı doğrultusunda okullarla koordineli olarak gerçekleştirilir.

Psikolojik danışman ve/veya psikologların istihdam edilemediği TED Okulları’nda bu görevi yürütecek öğretmenler ve/veya o ilde ve tercihen üniversite bazlı işbirliği yapılan bağımsız alan uzmanları (psikolog, PDR uzmanı) seçilerek uygulamalar gerçekleştirilir. Rehberlik servisleri tarafından yürütülen çalışmalar periyodik olarak (dönem başı ve dönem sonu) Genel Merkez Burs Birimi’ne raporlanır.

Bursun Devamlılığı
Aşağıda yer alan koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde öğrenci burs hakkını kaybeder.
a. Öğrencinin herhangi bir şekilde, bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb.’den burs alması,
b. Öğrencinin sınıf tekrarı yapması,
c. Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının 4.50’nin altında olması,
d. Öğrencinin her dönem için karnesinde herhangi bir dersten 3 ve 3’ün altında not bulunması,
e. Öğrencinin Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma, okuldan ilişik kesme cezaları alması,
f. Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi,
g. Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması,
h. Öğrencinin Türk Eğitim Derneği tarafından yapılan sosyal-kültürel vb. aktivitelere mazeretsiz katılmaması,

Aşağıda yer alan koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ise; öğrenciye Tam Eğitim Bursu kapsamında yapılan tüm harcamalar, işlenmiş yasal faizi ve %50 fazlası ile birlikte öğrenci ile veli veya velilerinden veya vasisinden talep edilir.
a. Öğrencinin burs almaktan ya da kendine gösterilen TED Okulu’nda okumaktan vazgeçmesi,
b. Öğrencinin devam ettiği bölümü ve/veya sınıfı bitirmesi ve mücbir sebep olmaksızın bir bölüm ve/veya üst sınıfta öğrenimine devam etmemesi,
c. Aile gelirinde, TED Genel Merkezi tarafından belirlenmiş kriterin üzerinde değişikliğin olması ve bu durumun bildirilmemesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu tarihten sonra yapılan ödemeler,
d. Öğrenci ve/veya Veli/Vasisi’nin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması, Yukarıda belirtilen koşullardan bağımsız olarak Öğrencinin Dönem başarı ortalamasının “İyi” derecenin altına düştüğü durum ve bursun devamlılığı, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.