-Değerlerimiz;

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,

Laik ve demokratik bir toplum düzenini benimseyen

Toplumsal sorumluluklarının bilincinde,

Sosyal ve akademik yönü güçlü,

Bireysel ve toplumsal farkındalığı yüksek,

Farklılıklara saygılı,

En az bir yabancı dilde yetkin,

Yerel ve uluslararası kültürlere saygılı,

Bilmsel, sanatsal ve sportif becerileri gelişmiş,

Vizyoner, üretken, yaratıcı, vicdanlı bireyler yetiştirmek.

- Our Values Are;

Commitment to Atatürk's principles and reforms.

Adopting a secular and democratic social order.

Awareness of social responsibilities.

Strength in social and academic aspects.

High individual and social awareness.

Respecting Differences.

Respecting local and international cultures.

Advanced scientific, artistic, and sportive skills.

Raising visionary, productive, bilingual, creative, and conscientious individuals.