İlköğretim Çalışmalarımız
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermek, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına rehberlik etmek, kendileri ve çevreleriyle barışık bir bakış açısı oluşturmalarını sağlamanın yanında yaşadıkları güçlüklerde çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır. Okul öncesinden itibaren sosyal - duygusal öğrenmeye önem vererek seviyeler arası dikey ve yatay bir planlama ile programlarımızı oluşturmaktayız.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, tüm öğrencilere çözüm ve süreç odaklı yaklaşan rehberlik anlayışını esas alır. Bu doğrultuda, bütüncül bir temelle gelişimsel, önleyici, yönlendirici çalışmalarımız bireysel, sınıf ve grup düzeyinde olup, öğrenci-aile ve okul arasında işbirliğine dayanır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak bu amaçlara ulaşabilmek için öğrenci, veli, öğretmenlerimize yönelik yaptığımız çalışmaları şu şekilde ifade edebiliriz;

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HİZMETLER

Okul Olgunluğu Çalışması:
Anasınıfı öğrencilerinin ilköğretim birinci sınıfa geçerken gelişimsel ve akademik olarak hazır bulunuşluk durumu desteklemek amacıyla görsel algı ve okul olgunluğu çalışmaları yapılır. Gözlem ve çalışmalar doğrultusunda veliler ile bilgi paylaşımı yapılır.

Gelişim Takibi:

Öğrencilerin duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin takibi bireysel, grup görüşmeleri ve sınıf rehberlik çalışmalarıyla takip edilir. Eğitim - Öğretim dönemi içerisinde her öğrenci ile öğrencinin ihtiyacı dışında en az bir defa bireysel süreç değerlendirme görüşmesi yapılır. Aynı zamanda öğrencilerimizin ihtiyaç alanları tespit edilerek süreli grup çalışmaları da düzenlenir.

Sınıf Rehberlik Çalışmaları:

Öğrencilerin eğitsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları, K-12 bütünlüğü içinde birbirini tamamlayıcı yıllık rehberlik programı dâhilinde düzenlenir. Bu kapsamda duygular, hedef belirleme, motivasyon, kendini tanıma, mesleki ilgi ve becerilerin farkındalığını sağlama, ders çalışma becerileri, öfke kontrolü, yaş dönemi özellikleri, sınav kaygısı, iletişim becerileri, karar verebilme becerileri vb. konularda sınıf çalışmaları yürütülür. 8. sınıf öğrencileri ile haftada bir defa “Kariyer Planlama” dersleri yapılır.

Oryantasyon Çalışmaları:
Anaokulundan ilkokula, ilkokuldan ortaokula geçen öğrencilerin ve ara sınıflarda kayıt yaptırmış yeni öğrencilerin duygusal, sosyal ve eğitsel hazırlığını güçlendirmek için “okul oryantasyon programı” çerçevesinde çalışmalar düzenlenir. Bu kapsamda öğrencilerimiz için çeşitli sınıf çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları, grup dinamiği etkinlikleri düzenlenir.

Öğrenme Stilleri Çalışması:
Öğrencilerimizin bireysel olarak öğrenme stilleri 5. ve 7. sınıf düzeylerinde uygulanarak, öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır ve akademik süreçlere destek verilir. 2. sınıflarımızda da öğrenme stillerini belirleyecek çalışmalar yapılır.

Kariyer Günü:
Öğrencilerin gelecek planlarını desteklemek ve hedefledikleri meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla “Kariyer Günü” etkinliği düzenlenir. Bu çalışma 8. sınıf ve lise düzeyinde öğrencilerin mesleki yönelim ve ilgileri belirlenerek her yıl mayıs ayında üç farklı mesleği uzmanlarından öğrenme ve paylaşımda fırsatı bulurlar.

TAP Vakfı İş Birliğiyle Cinsel Sağlık Eğitim Programı:
Öğrencilerin duygusal ve fiziksel gelişimlerine sağlık çerçevesinde destek olmak amacıyla, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP) iş birliği ile ortaokul ve lise düzeylerinde 2 ders saati cinsel sağlık eğitimi programları düzenlenir.

VELİLERE YÖNELİK HİZMETLER

Anne Baba Sempozyumu:
İki yılda bir belirlenen bir konuda hem okul velisine hem de dış katılımcılara yönelik farklı konuşmacıların ve atölyelerin yer aldığı tam günlü anne baba sempozyumu organize edilir.

Genel Veri Seminerleri:
Her öğretim yılında, farklı temalarda tüm velilerimize yönelik dönemde iki genel veli semineri düzenlenir. İhtiyaçlar doğrultusunda yaş ve sınıf seviyelerine göre veli seminerleri de düzenlenir.

Bültenler:
Her ay düzenli olarak çeşitli temalarla ilgili kapsamlı bir bülten velilerimize e-postalar aracılığı ile gönderilir.

Veliye Yönelik Aylık Bilgilendirici Paylaşımlar:
Yapılan sınıf rehberlik çalışmaları hakkında her ay velilerimize içerik ve gözlemler ile ilgili bilgilendirici paylaşımlar ilgili sınıf psikolojik danışmanı tarafından e-mail yoluyla yapılır.

TED Rönesans Koleji Portal Paylaşımları:
Yapılan sınıf rehberlik çalışmaları hakkında her ay öğrenci ve velilerimize rehberlik dersi içerikleri, aylık film ve kitap önerileri verilir.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HİZMETLER

Sınıf Rehberlik Çalışmalarının Planlanması:
Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık planının öğretmenler, okul yönetimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü işbirliği ile yürütülmesi sağlanır.

Öğretmen Oryantasyonu:
Öğretmenler arasında grup dinamiğini güçlendirmek amacıyla ağustos ayı seminer dönemi içerisinde grup çalışmaları ve seminerler düzenlenir. Yıl içerisinde de öğretmenlerle eğitim ve atölye çalışmaları devam etmektedir.

Öğrenci Gelişim Takibi:
Öğrencilerin sınıf içindeki duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte yapılan haftalık bireysel görüşmelerle takip edilmektedir. Ayrıca öğrencinin ihtiyacına göre okul yönetimi ve ders öğretmenleri birlikte planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirilir.

Öğrenci Bilgilendirme Toplantıları:
Tüm öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerinin takibini sağlayan oryantasyon ve şube öğretmenler kurulu gibi toplantılarda, öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirilir.

Aday Öğrenci Tanıma Çalışmaları:
Okulumuza öğrenci kabul sürecinde, aday öğrencinin sosyal - duygusal durumu ve eğitsel becerilere hazır oluşluk bakımından gözlenmesi ve geri bildirim verilmesi sağlanır.

PDR UZMANLARININ MESLEKİ GELİŞİMİNE YÖNELİK HİZMETLER

Süpervizyon:
Tüm psikolojik danışmanlarımız dönemde iki defa psikiyatrist ve psikanalist eşliğinde süper vizyon desteği alırlar.

Sempozyum Sunumları:
Çeşitli platformlar tarafından düzenlenen sempozyum, kongre, etkinliklerde okulumuzu temsilen yılda en az bir sunum gerçekleştirilir.

Profesyonel Gelişime Yönelik Çalışmalar
Tüm psikolojik danışmanlarımız her yıl en iki defa mesleki gelişimlerini katkıda bulunacak seminer, sempozyum, kongre, konferans ya da süreli eğitimlere katılırlar.