Sosyal Bilimler geçmişten günümüze insanın kendini ve yaşadığı çevreyi farklı alanlarda anlayarak, özümseyerek yaşama karşı bir duruş kazanması ve bunu değişen yaşam koşullarına uygun bir şekilde geliştirerek bir yaşam biçimine dönüştürmesi adına eşsiz bir öneme sahiptir.

Aydınlanma Çağı’nda önemi artan sosyal bilimlerin, sanayi devrimi sonrası meydana gelen toplumsal, siyasal, ekonomik değişim süreçlerinin bir sonucu olarak farklı yöntemlerle bilim dünyasında yerini daha da sağlamlaştırmasını gerektirmiştir. Bu bağlamda her bir sosyal bilimler dalı kendi yöntem ve teknikleriyle bilim ve bilgi dünyasında üretken, kurumsal, gerçekçi bir yapıda gelişimini sürdürmüştür. Bu durum insanlığın, ulusların ve dünyanın gelişimini ve bu gelişimi bilim ile sentezleyebilmesi önemli çalışmaları ve araştırmaları gerektirmektedir.

Bu noktadan hareketle TED öğrencilerinin yaşadığı dünyayı farklı açılardan en iyi şekilde anlaması ve özümsemesi için modern, sorgulayıcı, araştırmacı bakış açısıyla yetişmeleri sosyal bilimler bölümünün temel anlayışı olmuştur.

Bölüm çalışmalarımızla öğrencilerimizin;

• Atatürk ilke ve inkılaplarına, demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı,
• Geçmişten günümüze meydana gelmiş toplumsal olayları anlayan, yorumlayabilen ve ilişkilendirebilen,
• Günümüzde meydana gelen ve geleceği etkileyen önemli olayları kavrayabilen,
• Doğaya, insana saygı duyan, çevre bilincine sahip, ulusla ve kültürel değerlerini bilen ve bunlara sahip çıkan,
• Hoşgörü, özgür düşünce ile eleştirel ve analitik düşünebilme, tartışma, analiz etme, yorumlama özelliklerine sahip,
• Sorun çözme ve karar verme becerileri gelişmiş,
• İletişimin insan ve toplum hayatındaki önemini kavramış,
• Bilimsel araştırmaların özelliklerini ve önemini bilen,
• Okuyan ve araştıran,
• Ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, çözüm üretebilen,
• Objektif bakış açısına sahip,
• İnsan ve toplum hayatında var olan değişim ve gelişimin sürekliliğini fark ederek buna uyum sağlayan, değişime açık bireyler olarak yetişmeleri diğer önemli hedeflerimizdir.