İnsanlık tarihinin en önemli keşfi olan dil, toplum ve kültürün oluşmasında bilimin ilerlemesinde ve günümüz uygarlıkların oluşumunda en önemli ögedir.

Dil sadece insanlar arasında iletişimi sağlayan bir öğe değildir; insan topluluklarını bir millet, bir ulus hâline getiren temel unsurdur.   Bir ulusu oluşturan bireyler, ortak kültür değerlerini dil yoluyla bölüşürler. Ana dil, aynı zamanda yeni neslin geleceğine de yön verir bundan dolayıdır ki bugün bağımsız devletlerin anayasalarında ana dil ile ilgili düzenlemeler en başta gelen maddelerdir çünkü bir ulusun bireylerini birbirine anlamlı bir biçimde ancak ulusal dil bağlar.

Toplum içi iletişimi sağlaması ve kültür taşıyıcılığı yapmasının yanında birey olarak insanın düşüncelerini en derin duygularla ifade edebilmesi, hayatı anlamlandırması, anlatması ve bireyi hayata özgür bir fert olarak katması açısından düşünüldüğünde ana dilin bireysel ve toplumsal olarak ne denli önemli olduğu görülmektedir.

Türkçe bölümünün genel amacı; öğrencilerimize anlama ve anlatma ile ilgili dilsel beceri ve alışkanlıkları kazandırmak, onların Türkçeyi özenli kullanmalarını sağlayarak yetkin bir ana dil bilinci oluşturmaktır.

Bu doğrultuda öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve etkili kullanma becerisini geliştirmeye, dilimizin en güzel ve seçkin örneklerini okutarak öğrencilerimize dil ve edebiyat sevgisi kazandırmaya çalışıyoruz.  Dili güzel kullanma becerisi kazandırmanın en temel yolunun kitap okumak olduğunu hepimiz biliyoruz. Seçtiğimiz eserlere baktığınızda hem edebî değeri yüksek hem de kolay okunup anlaşılabilen kitaplar olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda öğrencinin felsefi ve psikolojik gelişimine katkı sağlayacak, sorgulama yapmasına izin verecek, evrensel değerleri vurgulayan eserlerdir.

Türkçe dersi; 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenci merkezli bir yaklaşımla “dinleme”, “konuşma”, “okuma”, “yazma” ve “dil bilgisi” olmak üzere çok yönlü ve girişik nitelikli becerileri geliştirmeyi amaçlayan etkinlikler çerçevesinde metin incelemeleri üzerinden yürütülür. Öğrencilerin metinler arasında gerek temada gerekse de işlenen düşüncelerde bağlantı (paralellikler ya da farklılıklar) kurmaları beklenir. Yazılı anlatım çalışmalarında ilk aşamada paragraf yazma uygulamaları yapılır. Daha sonraki aşamalarda paragraftan bütünlüklü yazıya geçiş sağlanır. Haber yazısı, öykü, dilekçe, mektup, şiir, fabl, masal türlerinde yazılar yazılır; yazılı ve sözlü olarak görsel yorumlama etkinlikleri yapılır. Metin merkezli, tezli yazılar üzerinde durulur. Eserler işlenirken öğrencilerin, tema ve ana düşünce açısından işledikleri başka eserlere göndermeler yapma alışkanlıklarını geliştirmeleri beklenir. Derslerde tiyatro, sinema, dergi, sergi gibi sanat çalışmalarına yer verilerek öğrencilerin kültürel gelişimi desteklenir. Okuma saatlerinde sesli, vurgulu ve tonlamalı okuma çalışması yapılır; hızlı ve etkin okuma teknikleri uygulanır.

8. sınıflarda bu yıl uygulanmaya başlanan Hızlı Okuma Teknikleri, kapsamlı sonuçlar veren bir antrenman programıdır. Sadece okuma hızını artırmanın getirisi çok azdır ancak bu program, öncelikle odaklanma ve dikkat geliştiren göz çalışmalarıyla görme açısını genişletir sonrasında da öğrencilerin okuduklarından anladıklarını artırır. Tüm bunların sonunda görme açısı, odaklanma, dikkat, anlama oranları istenen seviyeye getirdikten sonra bu becerileri uygulama süresini de kısaltan çalışmadır. Daha kısa sürede daha fazla alana hâkim olmak, görsel ve uzamsal algının artması 21 haftalık program sonucunda sayısal olarak kanıtlanabilecek şekilde ölçülebilmektedir. Öğrencilerin keyifle uyguladıkları bu programın ölçümleri, çalışma yapılan süre içerisinde haftalık ya da günlük olarak raporlanabilmektedir.

Ayrıca 8. sınıflarımızla her cuma okul sonrası sınav hazırlık kursları, hafta içi öğrencinin isteğiyle gerçekleştirilen bireysel ve toplu etütler, haftalık konu tarama sınavı sonucunda öğretmen tarafından belirlenen konu bazlı etüt çalışmaları ve önceden planlanan öğrenci izleme sınavları yapılmaktadır.

Bölüm Etkinlikleri
Kitap Haftası
Yazar Etkinlikleri
Seviyelere göre planlanan geziler